Ihlas Haber Ajansı Ana Sayfası
Tüm Haberler  |  Video  |  Foto  |  Gazeteler  |  Abone Ol  |  Hava  |  Abone
Reklam Vermek için
ŞEHiR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR          

VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN (1) 
                              
  Kanun Numarası     : 4541                       
  Kabul Tarihi      : 10/4/1944                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/4/1944 Sayı: 5682           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 25 Sayfa: 227          
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara    
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        

  Madde 1 - Şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun 8 inci 
maddesine göre kurulacak olan mahallelerde bir muhtar ve muhtarın başkanlığında 
bir ihtiyar heyeti bulunur.                           
  Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bir muhtar ve ihtiyar heyetine
bağlanması veya bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar heyeti bulunması  
belediye meclisinin kararına ve o mahallin en büyük mülkiye memurunun tasdikına 
bağlıdır.                                    
                                        

  Madde 2 - Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, bir muhtar ile dört azadan te- 
şekkül eder. Heyetin dört yedek azası vardır.                  
                                        

  Madde 3 - Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinin göreceği işler şunlardır:   
  1 - Nüfus Kanunu hükümlerine göre:                     
  A) Kendilerini nüfus sicillerine kaydettirmemiş olanlara,          
  B) Hüviyet cüzdanlarını kaybedenlere,                    
  C) Doğum vakalarını nüfus idarelerine bildirmekle mükellef olanlara,    
  D) Ölüm vakaları için nüfus dairelerine,                  
  E) Yer değiştirmelerinin kütüklere kaydı için alakadarlara,         
  F) Sanat, sıfat, mezhep ve eşkal gibi hususların nüfus sicillerine kaydı  
için talep edenlere,                              
  ilmuhaber vermek;                              
  2 - 1111 numaralı Askerlik Kanunu hükümlerine tevfikan :          
  A) Askerlik yoklama memurları tarafından istenilen malümatı vermek,    
  B) Askerlik şubelerine davet pusulalarını imza mukabilinde alarak sahiple- 
rine tebliğ etmek ve davetlilerle beraber muayyen günde askerlik meclisine git- 
mek ve davete icabet etmemiş olanlar hakkında malümat vermek,          
----------------------------------------------------              
(1) Bu kanunun, 29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
  Kanunu'na aykırı hükümleri mezkür Kanunun 7. maddesi ile yürürlükten kaldı- 
  rılmıştır.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Alakadarlara bildirilmek üzere gönderilen askere sevk cetvellerini, ha- 
zır olan sahiplerine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulunmıyanlar hakkında 
icabeden meşruhatı kaydederek, cetveli o mahallin zabıta amirine teslim etmekle 
beraber kendisi de toplama yerinde hazır bulunarak istenilecek malümatı vermek, 
  D) Askere sevk tarihinden itibaren akibeti meçhul kalanlar hakkında şahadet-
name vermek,                                  
  E) Askerlik çağında olanlardan 15 günden fazla bir müddetle şubesinin bulun-
duğu mevkiden harice çıkmak istiyenlerin verecekleri haberi kaydetmek ve şubele-
rine bildirmek;                                 
  3 - 1525 numaralı Şose ve Köprüler Kanunu hükümlerine göre:         
  A) Yol vergisi ile mükellef olanlar için hususi muhasebelerden verilecek  
cetvelleri doldurmak,                              
  B) Mükellefiyetlerini bedenen ifa edecek olanların vesikalarını muayene ile 
bu mükellefiyeti ifadan kaçınmış olanların cetvellerini hususi muhasebeye ver- 
mek;                                      
  4 - 1086 numaralı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre:     
  A) Sulh hakimleri nezdinde görülecek davalara ait vekaletname imzalarını  
tasdik etmek,                                  
  B) İmza vazına muktedir olmıyan veya yazı bilmiyen şahsın kullanacağı mührü 
veya el ile yapacağı işareti tasdik etmek,                   
  C) Adli müzaheret talebinde bulunanların mahkemeye ibraz edecekleri şahadet-
nameleri tanzim etmek;                             
  5 - 1412 numaralı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre:     
  A) Bir davayı temyiz talebinde bulunacakların yatırmak mecburiyetinde olduk-
ları depo şartından müstesna tutulabilmesi için fakir olduklarına dair ilmühaber
vermek,                                     
  B) Zabıtaca yapılacak bina aramalarında hazır bulunmak;           
  6 - Hayvan sirkatinin men'i hakkındaki kanun hükümlerine göre:       
  A) Hayvanını satmak istiyenlere ilmühaber vermek,              
  B) Tazmin ettirilmesi lazımgelen çalınmış hayvan bedelini, mahalle halkına 
taksim etmek,                                  
  C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tanzim etmek;       
  7 - 797 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre: mahal- 
lede her geçen ay içindeki ölüm vakalarını ertesi ayın on beşine kadar varidat 
dairelerine yazı ile bildirmek;                         
  8 - Tahsili Emval Kanunu mucibince yapılacak hacizlerde hazır bulunmak ve  
borçlarını tediyede temerrüt edenlerin mali iktidarları olup olmadığına dair il-
mühaber vermek;                                 
  9 - 393 numaralı muzur hayvanların itlafı hakkındaki kanun hükmüne göre:  
Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silah ve saireyi mücadele mevsiminde 
mücadele heyetinden makbuz mukabilinde alarak tevzi etmek ve mevsim hitamında  
silahları ve kullanılmamış maddeleri toplıyarak heyete teslim etmek;      
  10 - 1580 numaralı Belediye Kanunu hükümlerine göre: İntihap encümeni teşki-
li için, belediyeler tarafından istenilecek kimseleri seçmek;          
  11 - Tedrisatı iptidaiye kararnamesi hükümlerine göre: Her yıl okul açılma- 
dan on beş gün evvel semtin bağlı bulunduğu ilk okulun baş öğretmeni ile birlik-
te mahalle hududu içinde oturan ve mecburi Öğrenim yaşında olan çocukların bir 
cetvelini tanzim ederek mühürlemek ve bu cetvelde adları yazılı çocuklardan   
okula                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
devama mecbur olanları bu müddet içinde velilerine bildirmek ve devamsızlıkla  
ilgili her türlü tebliğ ve takiplere tavassut etmek;              
  12 - 2613 numaralı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 2644 numaralı Tapu  
Kanunu hükümlerine göre: Ferağ ve intikal ve kayıt işlerine ait ilmühaber ve  
vesikalar vermek ve meskenlere girerken hazır bulunmak;             
  13 - Mahalleye girdiğini haber aldığı hüviyeti meçhul ve şüpheli şahıslar  
hakkında zabıtaya haber vermek;                         
  14 - İnsan ve hayvanlara arız olan salgın ve bulaşıcı hastalıkların ve neba-
tata hasar veren haşerelerin zuhurunu haber aldığı gün Hükümete bildirmek;   
  15 - Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberleri vermek;     
  16 - Mahallede sakin olanlar hakkında resmi müesseselerce istenilen hüsnühal
varakalarını tanzim ve ikametgah senedi tasdik etmek;              
  17 - İcra Vekilleri Heyetince, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve amme hiz- 
metlerini kolaylaştırmak üzere karar altına, alınacak işlerden o mahalleye taal-
lük eden kısımları tatbik etmek.                        
                                        

  Madde 4 - I) Yukarıki maddede yazılı vazifelerden muhtarın yalnız olarak  
göreceği kısımlar şunlardır.                          
  1 numaralı bendin B, E, F ve 2 nci bendin E harfiyle 7 ve 13 ve 14 üncü   
bentlerde yazılı işler.                             
  II) Bu vazifelerden ihtiyar heyetinin çoğunluğu ile görülecek kısımlar şun- 
lardır:                                     
  1 numaralı bendin A ve 2 nci bendin A, B, C, D harflerinde ve 3 üncü bentte 
ve 4 üncü bendin A, B, C harflerinde ve 5 inci bendin A harfinde ve 6,8,9,10,11,
12, 15 ve 16 ncı bentlerde yazılı işler.                    
  III) Bu vazifelerden muhtarların iki şahit huzuru ile göreceği kısımlar şun-
lardır:                                     
  1 numaralı bendin C, D harflerinde yazılı işler,              
  IV) Bu vazifelerden yalnız iki azanın göreceği kısım şudur:         
  5 numaralı bendin B harfinde yazılı iş.                   
                                        

  Madde 5 - (Mülga: 18/1/1984-2972/37 md.)                  

  Madde 6 - (Mülga: 7/7/1950-5671/2 md.)                   

  Madde 7 - (Mülga: 18/7/1963-287/3 md.)                   

  Madde 8 - (Mülga: 18/1/1984-2972/37 md.)                  

  Madde 9 - (Mülga: 18/7/1963-287/3 md.)                   

  Madde 10 - Ana, baba, büyük ana, büyük baba, evlat, kardeş ve bu derecedeki 
sıhri hısımlar mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinde birleşemezler.        
                                        

  Madde 11-16 - (Mülga: 7/7/1950-5671/2 md.)                 

  Madde 17 - (Mülga: 17/5/1947-5046/12 md.)                  
                                        

  Madde 18 - Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri vazifelerini ifada ihmal ve 
terahi gösterdikleri takdirde vali veya kaymakamlar kendilerine yazılı ihtarda 
bulunurlar. Bu ihtara rağmen temerrüt edenlerin işten eli çektirilir ve idare  
heyeti karariyle vazifelerine nihayet verilir.                 
                                        

  Madde 19 - (Mülga: 18/1/1984-2972/37 md.)                  

  Madde 20 - Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından görülecek   
hizmetlere karşılık olarak iş sahiplerinden harç alınır ve alınan harç miktarı, 
evrak ve vesikalar üzerinde gösterilir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hangi işlerden ne miktar harç alınacağı her mali sene iptidasında vilayet  
idare heyetlerince kararlaştırılır.                       
                                        
  (Değişik: 29/8/1977-2108/8 md.) Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından  
kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç   
alınmaz.                                    
                                        

  Madde 21 - Harçlar münhasıran muhtarlara aittir.              
  Muhtarlık işlerinin tedviri için lüzumlu kira, ısıtma, aydınlatma, hademe  
ücreti gibi masraflar bu harçlardan ödenir.                   
                                        

  Madde 22 - Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerine, vazifelerini ifa hususun- 
da, mahalle bekçileri yardım etmekle mükelleftirler.              
                                        

  Madde 23 - Bu kanunun tatbik şekilleri hakkında bir nizamname yapılır.   
                                        

  Madde 24 - Şehir ve kasabalarda muhtarlığın ilgasına dair 2295 numaralı   
kanun ve Memurin Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 960 numa-
ralı kanun ile 1111 numaralı Askerlik ve 2613 numaralı Kadastro ve Tapu Tahriri 
ve 2644 numaralı Tapu Kanunlarının bu kanunda yazılı muhtarlığa ait vazifeler  
hakkındaki hükümleri kaldırılmıştır.                      
                                        

  Geçici Madde 1 - (4541 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  ilk muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerine bu kanunun neşrini mütaakıp bir ay 
içinde başlanılır.                               
                                        

  Madde 25 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 26 - Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       4541 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------ 
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi  Sayısı  Maddesi   
 ------------------------------------------- ---------- -------- ----------- 
 10/4/1944 tarih ve 4541 sayılı Kanunun:                    
 17. maddesi                  7/5/1947  5046   12    
 6, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddeleri    7/7/1950  5671    2    
 7 ve 9. maddeleri ile bu kanuna ek 5046,                   
 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanunlar   18/7/1963  287    3    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        4541 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
------------ ---------------------------------------------  --------------- 
                                        
 5046            ---                14/5/1947   
                                        
 5671            ---                12/7/1950   
                                        
 6010            ---                19/1/1953   
                                        
 6170            ---                24/7/1953   
                                        
 6834            ---                10/9/1956   
                                        
 7164            ---                15/11/1958   
                                        
 7365            ---                29/7/1959   
                                        
  287            ---                26/7/1963   
                                        
 1252            ---                22/4/1970   
                                        
 2108            ---                10/9/1977   
                                        
 2972            ---                18/1/1984